U postupcima  rješavanja zahtjeva za ostvarivanju prava na invalidsku penziju, u periodu januar – decembar 2019. godine, izvršeno je ukupno 4.562 ocjene radne sposobnosti. U odnosu na 2018. godinu  to je za 229 ocjena radne sposobnosti manje. Od navedenog, ukupnog, broja vještačenja radne sposobnosti u 2019. godini 3.044 ocjena radne sposobnosti odnosi se na domaće osiguranje, u Republici Srpskoj, a 1.518 ocjena  na osiguranje sa elementima inostranosti.

Gubitak radne sposobnosti, kao posljedica bolesti, u domaćem osiguranju utvrđen je u 1.060 ili 34,82 posto slučajeva, dok je kod  ino-ocjene radne sposobnosti utvrđen u 642 ili 42,29 posto slučajeva. Pored gubitka radne  sposobnosti organi vještačenja u ostalim modalitetima ocjene utvrdili su da liječenje nije završeno ili da kod osiguranika postoji preostala radna sposobnost.

Kao uzrok nastanka invalidnosti – gubitka radne sposobnosti u domaćem osiguranju dominiraju maligne bolesti sa 26,41 posto, potom slijede duševne bolesti sa 21,50 posto i kardiovaskularne bolesti, sa 17,55 posto, dok su ostale bolesti poput bolesti nervnog i mišićno – koštanog  sistema i žlijezda sa unutrašnjim lučenjem u manjem obimu uzročnici nastanka invalidnosti. Kod gubitka radne sposobnosti za osiguranike sa prebivalištem u inostranstvu, takođe, dominiraju maligne bolesti sa 26,16 posto, slijede kardiovaskularne bolesti sa 23,20 posto, dok duševne bolesti ovdje zauzimaju treće mjesto sa 16,66 posto.

Tako, generalno posmatrano, karcinomi, nažalost, ostaju i dalje najzastupnjeniji uzročnik nastanka invalidnosti-gubitka radne sposobnosti, sa trendom povećanja u odnosu na dva druga, preovlađujuća, uzročnika nastanka invalidnosti. U 2019. godini karcinomi zajedno sa  duševnim  i kardiovaskularnim bolestima čine preko 65 posto uzroka  nastanka  trajne invalidnosti odnosno gubitka  radne sposobnosti.

U stručnim krugovima to se ocjenjuje kao vrlo nepovoljno, a najčešće obrazlaže modernim i brzim načinom života, sa stresom, zagađenjem vazduha, vode, hrane, nezdravom ishranom. Takođe, bez imalo dilema, ocjene stručnjaka o dominaciji karcinoma i duševnih bolesti, kao uzročnika invalidnosti, na ovim prostorima nedvosmisleno se dovode u direktnu vezu sa  ratnim događajima  na prostoru Republike Srpske i BiH od 1992. do 1995. godine i bombardovanjem projektilima sa osiromašenim uranijumom.