Dostavljanje potvrde o životu korisnika sa prebivalištem u inostranstvu od ključnog je značaja za isplatu penzije za januar. Član 140. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da je korisnik penzije, kome se isplata vrši van Republike, obavezan da na kraju kalendarske godine Fondu dostavi potvrdu o životu, te da neodazivanje pozivu za njeno dostavljanje dovodi do privremene obustave isplate penzije. Nažalost, uobičajeno je da nekoliko hiljada korisnika prava u propisanom roku ne dostavi taj dokument. Tako je prilikom obrade penzije za januar 2020. godine utvrđeno da potvrdu o životu nije dostavilo 3.796 korisnika, kojima se zbog toga obustavlja isplata penzije, sve do njenog dostavljanja Fondu. Novost je da se dostavljanje potvrde o životu ne odnosi na 27.063 korisnika sa prebivalištem u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Federaciji BiH, jer se taj podatak obezbjeđuje kroz elektronsku razmjenu podataka između nosilaca osiguranja. Za preostalih 24.903 korisnika van Republike dostavljanje potvrde o životu vrši se putem pošte na obrascu potvrde o životu ovjerenog kod penzijskog organa, notara, opštinskog organa, suda i diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u državi prebivališta. Od ukupno 3.796 nedostavljenih potvrda o životu u januaru 2020. godine  na korisnike sa prebivalištem u Srbiji odnosi se 2.010. Preostalih 1.786 korisnika prava, koji nisu dostavili potvrdu o životu, živi u jednoj od dvadesettri države van prostora bivše Jugoslavije sa kojima Republika Srpska, odnosno BiH, većinom, ima, potpisan sporazum socijalnom osiguranju.

Potvrda o životu dostavlja se nadležnoj filijali Fonda PIO, koja je donijela rješenje o ostvarivanju prava i vrši isplatu penzije.

Fond redovno i kontinuirano obavještava korisnike prava o blagovremenom dostavljanju potvrde putem  pisane poruke na čeku ili nalogu za isplatu penzije za oktobar, novembar i decembar mjesec i putem sredstava javnog informisanja, ukazujući na važnost i obaveznost dostavljanja ovog dokumenta.

Za nove korisnike van Republike Srpske potvrda o životu obezbeđuje se kod nadležne filijale, u postupku rješavanja o pravu.

Obrazac  Potvrde o životu nalazi se i preuzima na Internet stranici Fonda PIO.