Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović boravili su 10. februara u radnoj posjeti Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Sastanku su prisustvovali i najviši predstavnici Udruženja penzionera Republike Srpske predsjednik Rade Rakulj i predsjednika Skupštine  Udruženja Ratko Trifunović.

Predsjednika Vlade Republike Srpske i resornog ministra direktor Fonda Mladen Milić  upoznao je sa radom i poslovnim procesima koji se odvijaju u Fondu, ostvarenim rezultatima u prošloj i planiranim u ovoj godini. Fond je veliki i složen sistem i  značajan organ javne i državne uprave koji rješava o pravima u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranje, opslužujući  preko 313.000 osiguranika i 265.000 korisnika prava na penziju.

Detaljnije se govorilo o redovnom godišnjem usklađivanju penzija za 3,11 odsto, počev od 01. januara 2020. godine, a posebno o  postupcima rješavanja zahtjeva  za ostvarivanje prava na penziju u rokovima znatno kraćim od zakonom propisanih, potpunoj redovnosti u isplati penzija, primjeni Integrisanom sistema menadžmenta kvalitetom, standardizaciji u radu Fonda, prema međunarodnim standardima ISO 9001, 27001 i 45001, kao javnog servisa građana u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, koji teži da zadovoljstvo korisnika uslugama Fonda bude na maksimalnom nivou. U tom okviru istaknuta je potreba za  većim  tehnološkim osavremenjavanjem ovog sistema, kako ne bi gubio korak sa savremenim tehnološkim dostignućima  u informacionim tehnologijama, posebnu pažnju posvećujući ekonomičnosti, efikasnosti i kvalitetu rada.

U drugom dijelu sastanka posvećenom pitanjima iz domena Udruženja penzionera  razgovarano  je o praksi i izgledima i za vanredno povećanje penzija u narednom periodu, mogućnostima da se poslovni prostori koji su prema zakonu  svojina Republike, kojom upravlja Fond, daju na korištenje Udruženju penzionera za namjenu rada njihovih klubova  penzionera, kao i nastavku finansijske podrške Vlade Republike Srpske, u 2020. godini, za banjsku rehabilitaciju penzionera u banjama širom Republike Srpske.