Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 24. februara 2020. godine 75. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 74. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane dana 16. januara 2020. godine i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici.

Kolegijum direktora je razmotrio:

  • Zbirni izvještaj o redovnom popisu imovine i obaveza Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu, koji se dostavlja Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u dalju proceduru.

Takođe, Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Informacijom o preduzetim aktivnostima u vezi sa diobom i zamjenom nekretnina između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, i
  • Informacijom o provedenim aktivnostima na namirenju potraživanja od „Poštanske štedionice“ A.D. Banja Luka, koje se upućuju Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske  u dalju proceduru.