Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske održao je 26. februara 2020. godine XII redovnu sjednicu, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa XI redovne sjednice Upravnog odbora Fonda i
  • Realizaciju odluka i zaključaka donijetih na XI redovne sjednice.

Upravni odbor Fonda je verifikovao odluke donesene na telefonskoj sjednici od 23. januara 2020. godine i to:

  • Odluku o usklađivanju vrijednosti opšteg boda za 2020. godinu,
  • Odluku o utvrđivanju koeficijenta za valorizaciju plata za 2020. godinu i
  • Odluku o utvrđivanju procenta za usklađivanje penzija od 01.01. 2020. godine.

Takođe, razmatran je i usvojen:

  • Plan rada Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2020. godinu, i
  • Zbirni izvještaj o redovnom popisu imovine i obaveza Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu.

Upravni odbor Fonda upoznat je sa informaciojom o:

  • preduzetim aktivnostima u vezi sa diobom i zamjenom nekretnina između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, i
  • provedenim aktivnostima na namirenju potraživanja od „Poštanske štedionice“ A.D. Banja Luka, sa prijedlogom Odluke o prodaji nekretnine.