Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 10. aprila 2020. god. 77. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 76. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane 20. marta 2020. god, kao i pregled realizacije zaključaka sa te sjednice, i
  • Izvještaj o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, koji je u formi nacrta, upućen na razmatranje i usvajanje Upravnom odboru.

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za mart godine.
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije za mart 2020. god.
  • Aktivnostima na ispravci pogrešnih podataka u zapisima Matične evidencije i fizičkih lica koji se odnose na LBO, za koje postoje različiti podaci o JMB.