Broj: O-738/2020-3

Datum: 16.04.2020. godine

Na osnovu Odluke direktora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske o provođenju postupka prodaje nepokretnosti Fonda PIO Republike Srpske broj: O-738/2020-1 od 15.04.2020. godine i Rješenja, broj: O-738/2020-2 od 15.04.2020. godine, Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti objavljuje

OGLAS o prodaji nepokretnosti u Banjoj Luci

1.Predmet prodaje

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske prodaje nepokretnost u Banjoj Luci, u ulici Milana Tepića, koja je po osnovu Ugovora o prenosu prava svojine i posjeda OPU-243/2020 od 17.02.2020. godine, Rješenjem o provedenoj promjeni broj: 21.11-952.1-690/2020 od 16.03.2020. godine, upisana u PL broj: 401 KO Banja Luka 7, sveukupne površine 1157 m2, sa pravom posjeda u korist Fonda PIO Republike Srpske sa dijelom 1/1.

Nepokretnost se nalazi na k.č. br. 16/3 K.O. SP Banja Luka površine 1.236,00 m2 prema ZK ulošku broj: 11910 KO SP Banja Luka, što odgovara kč. br. 3766/1, 3766/3, 3766/4, 3767, broj zgrade 1 i 3767.

Poslovni objekat se sastoji iz podruma (suteren) površine 211,96 m2, visoko prizemlje površine 208,65 m2, sprat površine 209,73 m2 i potkrovlje površine 90,50 m2, sve ukupno bruto površine 720,84 m2 , a neto površine 509,00 m2.

Nepokretnost se ne koristi i nije u funkcionalnom stanju. Ista je evidentirana kao objekat arhitektonsko-ambijentalne vrijednosti (izgrađen između dva svjetska rata). Nalazi se u II zoni zaštite za koji su dozvoljeni radovi restauracije i sanacije u postojećim gabaritima, prema dokumentu “Uslovi čuvanja, održavanja, korišćenja kulturnih dobara i utvrđivanje mjera zaštite za Urbanistički plan grada Banja Luka”, koji je izrađen 2007. godine u Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i prema Regulacionom planu je planirano da se na predmetnoj lokaciji zadrži postojeći poslovni objekat.

2.Početna prodajna cijena

Početna cijena iznosi 2.616.680,00 KM i ujedno predstavlja minimalnu prodajnu cijenu ispod koje se ne može izvršiti prodaja.

3.Način prodaje

Postupak prodaje provešće se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u tački 2. Oglasa.

4.Vrijeme i način razgledanja nepokretnosti koja je predmet licitacije i uvid u dokumentaciju o nepokretnosti

Svako zainteresovano lice može izvršiti razgledanje predmetne nepokretnosti i izvršiti uvid u dokumentaciju o istoj, svaki radni dan od 10 do 12 časova u prisustvu službenog lica Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Kontakt osoba je Aleksandar Vrhovac, broj telefona 051/247-835.

5.Učesnici licitacije

Licitaciji mogu pristuputi lica koja su dostavila prijavu za učešće u postupku.

Pravo učešća u postupku licitacije imaju sva pravna i fizička lica, koja:

  • mogu steći pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet prodaje, u smislu čl. 15, 16. i 23. Zakona o stvarnim pravima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 124/08, 03/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 i 107/19);
  • su izmirila sve svoje obaveze prema Budžetu Republike Srpske, odnosno Budžetu grada/opštine u kome učesnik ima prebivalište, odnosno sjedište i
  • čija prijava je blagovremena i potpuna.

6.Uslovi prodaje

Za učešće u postupku prodaje, učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10 % od utvrđene početne cijene nepokretnosti.

Iznos kaucije ne može biti niži od 1.000,00 KM niti viši od 50.000,00 KM.

Uplata kaucije vrši se na Jedinstveni račun trezora broj: 562-099-81308140-34, vrsta prihoda: 223171, budžetska organizacija: 2061001-Fond PIO RS-Centralna služba, šifra opštine: 005, poziv na broj: 0000000000.

U svrhu doznake potrebno je obavezno navesti 2061001 Fond PIO za licitaciju.

7.Održavanje licitacije

Komisija će održati licitaciju dana 06.05.2020. godine u 10:00 časova u Sali za sastanke, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Njegoševa 28a Bijeljina.

Na otvaranju prijava može prisustvovati lica koje je dostavilo prijavu za učešće na licitaciji, odnosno njegov zakonski zastupnik ili ovlašćeni punomoćnik.

8.Organ koji provodi postupak licitacije

O postupku licitacije Komisija vodi zapisnik i sačinjava Izvještaj o provedenom postupku koji dostavlja direktoru, uz prijedlog za zaključenje ugovora o prodaji nepokretnosti sa učesnikom čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odnosno sa učesnikom licitacije koji je ponudio najveću cijenu.

Ugovor o prodaji zaključiće se u roku od 15 dana od dana održane licitacije, a u iznos prodajne cijene će se uračunati uplaćena kaucija.

Ukoliko učesnik iz stava (1) ove tačke, usmeno ili pismeno odustane od zaključenja ugovora o prodaji u predviđenom roku isti gubi pravo na povrat kaucije.

9.Način i uslovi plaćanja prodajne cijene

Kupac će platiti prodavcu, na dan potpisivanja notarski obrađenog ugovora, iznos ukupne prodajne cijene za kupljenu nepokretnost koja je predmet prodaje.

Troškove notarske obrade ugovora o prodaji, troškove neplaćenih poreza na nepokretnost, kao i druge troškove u vezi sa nepokretnosti snosi kupac.

10.Vrijeme i način uvođenja u posjed

Prodavac uvodi kupca u posjed prodate nepokretnosti, odnosno predmeta prodaje u roku od osam dana od dana plaćanja kupoprodajne cijene, odnosno dana zaključenja ugovora.

11.Prijava za učešće na licitaciji

Prijave za učešće na licitaciji dostavljaju se na adresu: Fond PIO Republike Srpske, Njegoševa 28a, 76300 Bijeljina, uz naznaku “Prijava na Oglas o prodaji nepokretnosti u Banjoj Luci putem licitacije” Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti uz napomenu „NE OTVARATI“.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • za fizička lica (fotokopiju lične karte);
  • za pravna lica (fotokopiju rješenje o upisu u sudski registar i punomoć za zastupanje);
  • dokaz da su izmirene sve obaveze prema Budžetu Republike Srpske, odnosno Budžetu grada/opštine u kome učesnik ima prebivalište, odnosno sjedište i
  • dokaz o uplaćenoj kauciji.

Na istoj koverti učesnik licitacije je dužan navesti i svoju adresu i kontakt telefon.

12.Objava oglasa

Ovaj Oglas biće objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske”, na oglasnoj tabli Fonda i zvaničnoj internet stranici Fonda www.fondpiors.org najkasnije 15 dana prije dana određenog za otvaranje prispjelih prijava.

13.Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijava i polaganje kaucije je 15 dana od dana objave Oglasa.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Zoran Jović, dipl.ek.