У периоду протекла четири мјесеца Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске вршила је финансијску ревизију Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за период 01.01-31.12.2019. године.

У објављеном извјештају о проведеној финансијској ревизији, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, за период 01.01-31.12.2019.године је, четврти пут заредом, добио позитивнo мишљењe, без иједне препоруке.

По мишљењу ревизије финансијски извјештаји Фонда истинито и објективно приказују, у свим материјално значајним аспектима, финансијско стање имовине на дан 31.12.2019. године, прихода, примитака, расхода и издатака, као и извршење буџета за 2019. годину, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор у Републици Српској.

Уз ревизију финансијских извјештаја Фонда за пензијско и инвалидско  осигурање  Републике Српске за 2019. годину извршена је и ревизија  усклађености финансијских трансакција и информација  исказаних  у финансијским извјештајима и утврђено да су у свим материјално значајним аспектима у складу са законским прописима  којима су регулисани.

Овим је Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, једна од највећих институција Републике Српске са сложеним системом пословања у 54 општине, шест филијала и Централном службом, по четврти пут заредом у периоду од 2016-2019. годину добио позитивно мишљење о свом финансијском пословању усклађеном са законским прописима.

Уз примјену интегрисаног система менаџмента, интегрисаног информационог система и свих прописа овај извјештај потврђује ефикасност и правилност у раду Фонда, као једне од најважнијих институцијa Републике Српске, сврставајући је тако у ред доброг органа управе и модерног сервиса грађана у области пензијског и инвалидског осигурања.