Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 29. maja 2020. godine 78. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 77. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane aprila 2020. godine, kao i pregled realizacije zaključaka sa te sjednice, Zapisnik sa 2. tematske sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane 24. aprila 2020. godine, i Zapisnik sa 3. tematske sjednice Kolegijuma direktora u širem sastavu, održane 11. maja 2020. godine,
  • Prijedlog Uputstva za rad poslovnica tokom primjenei mjera preventivne borbe protiv širenja virusa korona COVID-19,
  • Nacrt Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Fonda PIO Republike Srpske – izmjene i dopune, koji se u dalju proceduru upućuje Sindikalnoj organizaciji radnika Fonda i Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za april 2020. godine,
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije za april godine,
  • Informacijom o stepenu realizacije preporuka po izvještajima Jedinice za internu reviziju za period 01.01-30.04.2020. godine,
  • Informacijom o preduzetim aktivnostima filijala na ažuriranju Matične evidencije osiguranika i uplatilaca doprinosa u okviru VIII bruto kontigenta, i
  • Izvještajem o postupanju sa rashodovanom opremom, sitnim inventarom, auto gumama, odjećom i obućom, koji su otpisani shodno usvojenom Zbirnom izvještaju o popisu imovine i obaveza na dan 312.2019. godine.