Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 15. jula 2020. godine 80. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 79. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane dana juna 2020. godine i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Analizu realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava i ponovno određivanje penzije za jun 2020. godine;

Kolegijum direktora je upoznat sa :

  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije za jun godine;
  • Informacijom o zakupcima poslovnih prostora Fonda kojima je mjerama Republičkog Štaba za vanredne situacije bio onemogućen rad za vrijeme vanredne situacije i vanrednog stanja, i istu upućuje Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u dalji postupak;

Kolegijum direktora je, takođe, upoznat sa Informacija o stepenu realizacije preporuka po izvještajima Jedinice za internu reviziju na dan 30. jun 2020. godine i Informacijom o preduzetim aktivnostima filijala na ažuriranju Matične evidencije osiguranika i uplatilaca doprinosa u okviru VIII bruto kontigenta.