Rješavanjem zahtjeva za ostvarivanju prava na invalidsku penziju u periodu januar-jun 2020. godine izvršeno je ukupno 1.901 ocjena radne sposobnosti, od čega se 1.273 odnosi na domaće osiguranje, u Republici Srpskoj, a 628 ocjena radne sposobnosti na osiguranje sa elementima inostranosti. U odnosu na prvo polugodište 2019. godine to je manje za 298 ocjena radne sposobosti, što je, prvenstveno, posledica  pandemije virusa  Corona, kada u periodu od 16.3-11.5.2020. godine u Fondu PIO Republike Srpske  nisu mogla biti vršena vještačenja radne sposobnosti osiguranika.

U domaćem osiguranju gubitak radne sposobnosti, kao posljedica bolesti, u periodu januar-jun 2019. godine, od ukupno 1.273 ocjena utvrđen je u 461 slučaju (36,2 posto), dok je kod ocjene radne sposobnosti za osiguranike sa prebivalištem u inostranstvu  gubitak radne sposobnosti utvrđen  u 253 slučaja (40,3 posto), od ukupno 628 vještačenja u ovom segmentu. Pored gubitka radne sposobnosti u prvom polugodištu ove godine za ukupno 714 slučaja organi vještačenja su utvrdili da u preostalih 1.187 slučajeva  invalidsnost ne postoji, da liječenje nije završeno ili da kod osiguranika postoji preostala radna sposobnost. Pored tri dominantne bolesti kao uzročnika invalidnosti-gubitka radne sposobnosti, u manjoj zastupljenosti pojavljuju se još povrede na radu, bolesti nervnog sistema, mišićno-koštanog sistema  i dr.

Kada se  sagledaju vrste bolesti kao uzročnici invalidnosti-gubitka radne sposobnosti u domaćem osiguranju preovladavaju maligne bolesti sa 26,46 posto, što je porast za 0,70 posto u odnosu na prvo polugodište 2019. godine, slijede kardiovaskularne bolesti sa 20,60 posto, što je za 1,54 posto više nego u istom periodu 2019. godine, i na trećem mjestu duševne bolesti sa zastupljenošću od 18,65 posto, što je za 5,81 posto manje u odnosu na uporedni period iz 2019. godine. Tako su karcinomi, nažalost, i dalje vodeći uzročnik nastanka invalidnosti-gubitka radne sposobnosti,u domaćem osiguranju, sa tendencijom povećanja zastupljenosti. Ove tri dominatne vrste bolesti zbirno čine  čak 65,71 posto od svih gubitaka  radne sposobnosti  kod osiguranik, dok kod ocjene radne sposobnosti sa elementima inostranosti  zbirno čine čak 68,76 posto, od svih utvrđenih gubitaka radne sposobnosti, što je izrazita nepovoljnost. U stručnim i naučnim krugovima to se najčešće obrazlaže savremenim i brzim načinom života, sa stresom, zagađenjem životne sredine, hrane, vode, vazduha, nezdravom hranom, ali i direktnom vezom dominacije karcinoma i duševnih bolesti, kao uzročnika invalidnosti, sa  ratnim događajima  i bombadrovanjem osiromašenim uranijumom na prostoru Republike Srpske i BiH  u periodu 1992. do 1995. godine i na prostorima SRJ 1999. godine, bombardovanjem od starne NATO snaga.