Фонд ПИО Републике Српске обавјештава кориснике права на пензију, којима се исплата врши ван Републике Српске, да до краја календарске године Фонду доставe потврду о животу, да би се исплата пензије у 2021. години могла вршити редовно и без престанка.

Достављање потврде о животу не односи се на кориснике са пребивалиштем у Словенији, Хрватској, Црној Гори и Федерацији БиХ (27.356 корисника), јер се тај податак обезбјеђује путем електронске размјене података између носилаца осигурања.

Достављање потврде о животу за корисника са пребивалиштем ван Републике Српске (23.936 корисника) врши се у складу са чланом 140. Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Потврда се доставља у надлежну филијалу Фонда ПИО, која  је донијела рјешење о остваривању права и врши исплату пензије.

Кориснику пензије који потврду о животу не достави  благовремено, исплата пензије се обуставља.

О обавези достављања потврде о животу за кориснике  ван Републике  који су дужни доставити  потврду о животу  Фонд ће обавијестити и путем писане поруке на чеку или налогу за исплату пензије за октобар, новембар и децембар 2020. године.

Нови корисници права са пребивалиштем ван Републике Српске потврду о животу достављају надлежној филијали, након окончања поступка рјешавања о праву.

Потрда о животу је валидна ако је овјерена код носиоца пензијског осигурања у држави пребивалишта, општинског органа, нотара, суда  и дипломатско-конзуларног представништва БиХ у држави пребивалишта.

Образац Потврде о животу може се преузети на Интернет страници Фонда ПИО.