Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (Фонд ПИО) успјешно је реализовао прву надзорну провјеру стандарда ISO 45001:2018 (настао транзицијом стандарда ОHSAS 18001) који представља систем менаџмента безбједношћу и здрављем на раду. Надзорна провјера је извршена 17. новембра 2020. године на локацијама Централна служба, Филијала Бања Лука и Филијала Приједор, и том приликом није констатована ни једна неусаглашеност система са захтјевима стандарда. Фонд ПИО је доказао потпуну усаглашеност система са усвојеном документацијом и захтјевима стандарда, те продужио важење сертификата.

Добром резултату надзорне провјере je допринијео обиман рaд и ангажовање зaпoслeних нa пoљу oбукa, oбучeни интeрни прoвjeрaвaчи, кao и провођење рeдoвних и квaлитeтних интeрних прoвjeра. Нa oвaj нaчин, Фoнд ПИO је пoкaзao опредијељеност o подизању безбједности и здравља на раду,како запослених у Фонду тако и  осигураника и корисника права Фонда, као заинтересованих страна.

Надзорну провјеру стандарда ISO 45001:2018 је извршила компанија SGS Женева-представништво Београд. SGS је водећа свјетска компанија за контролу, верификацију, испитивање и сертификацију, која је призната као највеће тијело за квалитет и интегритет у свијету. Компанија SGS, са више од 92. 000 запослених, широм свијета, послује у виду мреже са преко 1.500 представништава и лабораторија, док београдска канцеларија SGS, која покрива подручје Србије, БиХ, Црне Горе, Хрватске и Словеније има, константно, више од 800 клијената.

Подсјећамо, Фонд ПИО у свом раду примјењује три међународна стандарда: стандард управљања менаџментом квалитета ISO 9001:2015, у примjeну  уведен 2010. године, стандард  ISO 27001:2013 за систем управљања безбједношћу информација, у примјену уведен током  2011. године, и стандард ISO 45001:2018 (раније OHSAS 18001) за систем управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду,у примјену уведен  у јуну 2012. године, што заједно чини Интегрисани систем менаџмента квалитетом.