Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 23. novembra 2020. godine 83. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 82. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane dana avgusta 2020. godine i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Nacrt Plana i programa rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2021. godinu, koji se, u formi Prijedloga, upućuje u dalju proceduru Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava i ponovno određivanje penzije za avgust, septembar i oktobar 2020. godine;
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije za avgust, septembar i oktobar  godine i  Informacijom o  razlozima  smanjenja  broja pokrenutih  regresnih postupaka;
  • Informacijom o usaglašavanju podataka sa Poreskom upravom o dugu po osnovu kamata kod uplatilaca doprinosa nad čijom imovinom je okončan stečajni postupak;
  • Izvještajem o Anketi zadovoljstva obveznika, osiguranika i korisnika prava uslugama koje vrši Fond, za 2020. godinu.

   Takođe, Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Aktivnostima filijala po Instrukciji – JMB sa više ličnih brojeva osiguranika i upotrebi funkcionalnosti „Promjena LBO“(ličnog broja osiguranika), od 14. 08. godine;
  • Informacijom i presjekom stanja VIII bruto kontigenta na dan 10.11.2020. godine;
  • Informacijom o stepenu realizacije preporuka po izvještajima Jedinice za internu reviziju za period 01.01-31.10.2020. godine; i
  • Aktivnostima za redovan godišnji popis imovine i obaveza Fonda PIO.