U postupcima rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na invalidsku penziju u toku 2020. godine, izvršeno je ukupno 4.019 ocjena radne sposobnosti. Od toga, 2.771 ocjena radne sposobnosti odnosi se na domaće osiguranje u Republici Srpskoj, a 1.248 ocjena na osiguranje sa elementima ino osiguranja.

Nastanak invalidnosti u vidu gubitka radne sposobnosti, od ukupno 4.019 ocjena radne sposobnosti,  ljekari-vještaci su utvrdili kod 1.497 slučajeva ili 37,24 %. Vodeći uzročnik gubitka radne sposobnosti kod osiguranika su maligne bolesti sa 25,71%, potom kardiovaskularne bolesti sa 21,10 % zastupljenosti, duševne bolesti sa 17,23%, povrede 8,5%, bolesti nervnog sistema 8%, bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva 7,41. Maligne bolesti su u prošloj godini, kao i već duži period, izrazito najzastupljeniji uzročnik nastanka invalidnosti-gubitka radne sposobnosti (svaki četvrti osiguranik), dok su kardiovaskularne bolesti, kao uzročnik nastanka invalidnosti u 2020. godini izbile na drugo mjesto u odnosu na 2019. kada su bile na trećem mjestu, a duševne  bolesti su sa drugog mjesta u 2019. godini u 2020. potisnute na treće mjesto.

Pored gubitka radne sposobnosti organi vještačenja u ostalim modalitetima ocjene kod 1.500 vještačenja su utvrdili da kod osiguranika liječenje nije završeno, 756 da postoji preostala radna sposobnost i 266 vještačenja u kojima je utvrđeno da invalidnost ne postoji.

U toku 2020. godine tri vodeće bolesti: karcinomi, duševne i kardiovaskularne bolesti čine 64,04 posto uzroka nastanka trajne invalidnosti odnosno gubitka radne sposobnosti. Karcinomi, nažalost, ostaju i dalje najzastupnjeniji uzročnik nastanka invalidnosti, sa trendom rasta u odnosu na dva druga, preovlađujuća, uzročnika nastanka invalidnosti.

U stručnim-medicinskim, krugovima maligne bolesti, prevashodno se povezuju sa brzim i modernim načinom života, stresnim situacijama, zagađenjem vazduha, vode, hrane, nezdravom ishranom itd. Istovremeno ocjene stručnjaka o dominaciji karcinoma i visokom zastupljenošću duševnih bolesti, među kojima i PTSP, kao uzročnika invalidnosti, na ovim prostorima nedvosmisleno se dovode u direktnu vezu sa  ratnim događajima na prostoru Republike Srpske i BiH od 1992. do 1995. godine i bombardovanje projektilima sa osiromašenim uranijumom, kao elementom koji direktno prouzrokuje nastanak malignih bolesti.