Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske održao je 24. februara 2021. godine 16. redovnu sjednicu,  putem Microsoft Teams aplikacije, na kojoj je razmatrao i usvojio:

 • Zapisnik sa XV redovne sjednice Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, održane putem Microsoft Teams aplikacije, 23. decembra godine, sa realizacijom odluka i zaključaka donesenih na XV redovnoj sjednici Upravnog odbora Fonda; i
 • Verifikovao odluke Upravnog odbora donesene na telefonskoj sjednici dana 29.januara 2021. godine, i to :

  a) Odluku Upravnog odbora Fonda broj: O-385/2021-2 o usklađivanju vrijednosti opšteg boda za 2021. godinu,

  b) Odluku Upravnog odbora Fonda broj: O-385/2021-3 o utvrđivanju koeficijenta za valorizaciju plata za 2021. godinu,

  v) Odluku Upravnog odbora Fonda broj: O-385/2021-4 o utvrđivanju procenta za usklađivanje penzija od 01.01.2021. godine.

Takođe Upravni odbor je donio:

 • Plan rada Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2021. godinu, i usvojio:
 • Zbirni izvještaj o redovnom popisu imovine i obaveza Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2020. godinu, i
 • Odluku o naknadama za usluge koje vrši Fond, usklađenu sa Izmjenama i dopunama Zakona o odministrativnim taksama, gdje se ne vrši naplata.