Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 8. marta 2021. godine 87. redovnu sjednicu, putem Microsoft Teams aplikacije, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 86. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane dana 8. februara 2021. godine i pregled realizacije zaključaka sa te sjednice;

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava i ponovno određivanje penzije za februar 2021. godine i Analizom učinka izvršilaca u Odjeljenjima za rješavanje o pravima u prvom stepenu;
  • Informacijom o usaglašenim i definisanim razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije, i
  • Informacijom o preduzetim aktivnostima filijala na ažuriranju Matične evidencije osiguranika i uplatilaca doprinosa.