Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске основан је 20. јуна 1992. као Јавни фонд за пензијско и инвалидско осигурање Српске Републике Босне и Херцеговине.
У складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 27/93) и Одлуком Народне скупштине Републике Српске број 102-1464/93 од 30.12.1993. године основан је Јавни фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске. Законом о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 32/00) измијењен је назив у ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

Према Анексу 4 Дејтонског мировног Споразума за Босну и Херцеговину, систем пензијског и инвалидског осигурања у надлежности је ентитета Босне и Херцеговине. Уставни основ за доношење Закона о пензијском и инвалидском осигурању садржан је у члану 68. тачка 6. Устава Републике Српске, према коме Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, социјално осигурање и друге облике социјалне заштите грађана.
Фонд је основан ради обезбијеђивања и остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања – права за случај старости, смањења и губитка радне способности и смрти осигураника, ради обезбјеђења социјалне сигурности осигураних лица и чланова њихове породице. Основан је за цијелу територију Републике Српске и има својство правног лица са правима и обавезама утврђеним Законом и Статутом Фонда.

Фонд обавља послове из своје надлежности према одредбама важећег Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11, 82/13 и 103/15). Сједиште Фонда је у Бијељини.
Дјелатност Фонда је обимна и обухвата велики број разноврсних послова. У циљу обављања дјелатности у Фонду се:
● обезбјеђује ефикасно, рационално и законито остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања;
● пружа стручна помоћ осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања;
● рјешава о правима из пензијског и инвалидског осигурања у I и II степену у складу са Законом и међународним уговорима о социјалном осигурању, утврђује статус осигураника у добровољном осигурању и утврђује пензијски стаж;
● врши ревизија првостепених рјешења о остваривању права из пензијског и инвалидског осигурања;
● врши оцјена радне способности ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања;
● води матична евиденција о осигураницима, уплатиоцима доприноса и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања;
● врши обрачун пензија и других примања из пензијског и инвалидског осигурања;
● врши евидентирање прихода од доприноса за пензијско и инвалидско осигурање;
● обављају нормативни послови у области пензијског и инвалидског осигурања;
● обављају послови заступања Фонда пред надлежним судовима по овлашћењу директора Фонда и регресни поступци у вези са накнадом штете причињене Фонду, односно поврат новчаних примања из пензијског и инвалидског осигурања исплаћених без правног основа;
● обављају послови информисања из области пензијског и инвалидског осигурања;
● управља имовином Фонда у складу са Законом;
● врше послови набавки, односно инвестиција ради унапређења материјалне основе рада;
● обављају послови информатичке подршке функционисања пензијско-инвалидског осигурања у Фонду;
● обављају послови интерне ревизије и контроле;
● обезбјеђује намјенско и економично коришћење средстава за пензијско и инвалидско осигурање;
● обављају и други послови утврђени Законом и овим статутом.

Рад Фонда је јаван. Јавност рада Фонда обезбјеђује се обавјештавањем осигураника и корисника права, као и јавности о раду Фонда, путем средстава јавног информисања и интернет странице Фонда.