Руководилац јединице за интерну ревизију:

Драгана Шаренац, дипл.ек.

Послови из надлежности Јединице за интерну ревизију

  • израда стратешког плана интерне ревизије, годишњег плана интерне ревизије и извјештајних докумената у складу са прописима који регулишу систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске
  • обављање појединачних ревизија
  • давање објективног стручног мишљења о адекватности система финансијског управљања и контроле
  • давање препорука за побољшање система финансијског управљања и контроле и праћење спровођења датих препорука
  • сарадња са Централном јединицом за хармонизацију и Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске