Управни одбор je oрган управљања. Има девет чланова које именује и разрјешава Влада, и то:

 • шест чланова на приједлог Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, након проведеног поступка јавне конкуренције,
 • једног члана на приједлог репрезентативног већинског синдиката у Републици,
 • једног члана на приједлог репрезентативног већинског удружења послодаваца у Републици,
 • једног члана на приједлог Удружења пензионера Републике Српске.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године, с тим да исти могу бити бирани највише два пута узастопно. Чланови Управног одбора могу бити разријешени и прије истека мандата, под условима прописаним Статутом Фонда.

Актуелни Управни одбор именован је Рјешењем Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-3201/ 17 на 155. сједници, одржаној 07. 12. 2017. године, у саставу:

 1. Зоран Трифковић,
 2. Драгорад Васић,
 3. Јово Космајац,
 4. Здравко Плазачић,
 5. Душан Драговић,
 6. Драгана Моравац,
 7. Ранка Мишић,
 8. Борко Ђурић и
 9. Деливоје Тошић.

На конститутивној сједници Управног одбора Фонда, одржаној дана 28.02.2018. године, за предсједника Управног одбора изабран је господин Здравко Плазачић, а за замјеника предсједника изабран је господин Јово Космајац.

Управни одбор обавља сљедеће послове:

 • именује предсједника и замјеника предсједника Управног одбора,
 • доноси Статут Фонда, уз сагласност Владе,
 • доноси Етички кодекс,
 • усваја друга општа акта,
 • разматра и усваја годишњи извјештај о пословању Фонда, уз сагласност надлежног Министарства,
 • доноси годишњи план и програм рада Фонда, уз сагласност Владе,
 • доноси годишњи план набавки,
 • доноси пословник о раду Управног одбора,
 • одлучује о располагању и управљању имовином Фонда,
 • врши функцију Скупштине Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука,
 • прати спровођење прописа из пензијског и инвалидског осигурања и даје иницијативу за доградњу система пензијског и инвалидског осигурања,
 • разматра материјални положај корисника пензија и предлаже мјере за његово побољшање,
 • доноси одлуку о усклађивању вриједности општег бода за за текућу годину,
 • доноси одлуку о утврђивању коефицијента за валоризацију плата за текућу годину,
 • именује комисије у другом степену за поједине области у Фонду,
 • одлучује о колективним захтјевима радника Фонда,
 • врши и друге послове у складу са Законом и другим прописима.

Унутрашњи надзор над радом Фонда врши надлежно Министарство и управна инспекција.