Управни одбор има девет чланова које именује и разрјешава Влада.Чланове Управног одбора именује Влада:

 • шест чланова на приједлог Министарства рада и борачко-инвалидске заштите након спроведеног поступка јавне конкуренције,
 • једног члана на приједлог репрезентативног већинског синдиката у Републици,
 • једног члана на приједлог репрезентативног већинског удружења послодаваца у Републици и
 • једног члана на приједлог Удружења пензионера Републике Српске.

Нови Управни одбор именован је Рјешењем Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-3201/ 17 на 155. сједници, одржаној 07. 12. 2017. године, у саставу:

 1. Зоран Трифковић,
 2. Драгорад Васић,
 3. Јово Космајац,
 4. Здравко Плазачић,
 5. Душан Драговић,
 6. Драгана Моравац,
 7. Ранка Мишић,
 8. Борко Ђурић и
 9. Деливоје Тошић.

Именовање се врши на период четири године.

На конститутивној сједници Управног одбора Фонда, одржаној 28.02.2018. године, за предсједника Управног одбора изабран је Здравко Плазачић. За замјеника предсједника Управног одбора изабран је Јово Космајац.

Управни одбор:

 • именује предсједника и замјеника предсједника Управног одбора,
 • доноси Статут Фонда, уз сагласност Владе,
 • усваја Етички кодекс,
 • усваја друга општа акта,
 • даје предходну сагласност на именовање и разрјешење замјеника, директора, помоћника директора и руководиоца филијале,
 • разматра и усваја годишњи извјештај о пословању Фонда уз сагласност надлежног министарства,
 • доноси годишњи план и програм рада Фонда, уз сагласност Владе
 • доноси годишњи план набавки,
 • доноси годишњи план рада Управног одбора,
 • доноси Пословник о раду Управног одбора,
 • одлучује о располагању и управљању имовином Фонда,
 • врши функцију Скупштине Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука,
 • прати спровођење прописа из пензијског и инвалидског осигурања и даје иницијативу за доградњу система пензијског и инвалидског осигурања,
 • разматра материјални положај корисника пензија и предлаже мјере за његово побољшање,
 • утврђује усклађену вриједност општег бода и проценат усклађивања пензија за текућу годину у складу са Законом,
 • доноси одлуку о утврђивању коефицијента за валоризацију плата у складу са Законом,
 • именује комисије у другом степену за поједине области у Фонду,
 • одлучује о колективним захтјевима радника Фонда,
 • врши и друге послове који су му Законом и другим прописима дати у надлежност.

Унутрашњи надзор над радом Фонда врши Министарство и управна инспекција.