На основу члана 9. Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,број 37/12) и члана 43. Правилника о унутрашљој организацији и систематиза-цији радних мјеста у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, а у вези са чланом 20. Закона о слободи приступа информацијама („Службени гласник“,број 20/01), директор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске,  д о н о с и

В О Д И Ч
о поступку приступа информацијама у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

 1. Свако физичко и правно лице има право поднијети захтјев за приступ информацијама из надлежности Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (у даљем тексту Фонд), које су наведене у Индекс–регистру информација под контролом Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (у даљем тексту Индекс-регистар информација). Фонд неће испитивати нити захтјевати разлоге оправданости захтјева.
 1. Изузетак од приступа и објављивања информација под контролом Фонда у смислу члана 6,7. и 8.Закона о слободи приступа информацијама (у даљем тексту Закон), односи се на :
  • повјерљиве комерцијалне интересе треће стране,
  • заштиту приватности трећег лица и
  • у случајевима регулисаним чланом 6. Закона.
 1. Захтјев за приступ информацијама под контролом Фонда подноси се у писменом облику на једном од званичних језика у Босни и Херцеговини. Захтјев мора садржавати: персоналне податке о подносиоцу захтјева, податке за контакте са подносиоцем захтјева, довољно података о садржају информације за коју се тражи приступ. Код захтјева за приступ личним информацијама поступиће су у складу са чланом 11. Тачка 3. Закона.

Захтјев се подноси :

 • лично, путем протокола Фонда,
 • путем поште на адресу: Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, улица Његошева 28а Бијељина, са назнаком: „за стручног сарадника за односе с јавношћу “ или
 • електронском поштом на адресу: fondpiors.org и E-mail: info@fondpiors.org
 1. Информације се, у правилу, дају без накнаде изузев у случају кад се траже обимне информације чије умножавање и штампање производи већи трошак. За стандардну величину фотокопија првих десет страна се не наплаћује, а преко десет страна сходно чану 20. Закона и Упутству о трошковима за умножавање материјала („Службени гласник Републике Српске“, број 64/01) се наплаћује 0,20 КМ по страници.
 1. За давање информација под контролом Фонда задужено је, у правилу, службено лице за односе с јавношћу или друго лице кога овласти директор Фонда. Одговор на поднесени захтјев службено лице за односе с јавношћу или друго овлашћено лице подносиоцу захтјева доставља у року од 15 дана од пријема захтјева. Тај рок може бити продужен за 7 дана у случајевима предвиђеним чланом 7. и 9. Закона.
 1. Приступ информацијама обезбиједиће се подносиоцу захтјева на једном од званичних језика у Босни и Херцеговини.
 1. Ако Фонд није у могућности да удовољи захтјеву о томе ће у року од 8 дана обавијестити подносиоца захтјева са упутством могућности подношења жалбе надлежном органу укључујући и право обраћања Институцији Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине.
 1. Службено лице за односе с јавношћу ради тромјесечне статистичке извјештаје у вези са поднесеним захтјеви-ма за приступ информацијама, које доставља Народној скупштини Републике Српске и Омбудсмену Босне и Херцеговине.
 1. Годишњи План и програм рада и Финансијски план, односно годишње Извјештаје о раду и Финансијском пословању Фонд доставља Влади Републике Српске. Информације о наведеним планско и извјештајним документима објављују се на Интернет страници Фонда, а доступне су и на захтјев.
 1. Овај Водич, као и Индекс-регистар информација објављују се на Интернет страници Фонда, а доступни су и на захтјев.
 1. Саставни дио овог Водича је Индекс-регистар информација и Образац за подношење захтјева за приступ информацијама.

 

Контакт лице:
Тихомир Јоксимовић
телефон: +387 55 490 965
e-mail: info@fondpiors.org