Право на инвалидску пензију има осигураник, код којег настане инвалидност прије навршених 65 година живота, под условом да на дан настанка инвалидности има одређене године стажа осигурања, односно укупног пензијског стажа, изузев када се дужина пензијског стажа занемарује због повреде на раду или професионалне болести.

Услови за остваривање права на инвалидску пензију исказани су у колонама табеле у прилогу.