Стандарди

Стандард је документ у коме се дефинишу правила, смјернице или карактеристике за активности или њихове резултате (производ или услуга могу бити тај резултат) ради постизања оптималног нивоа уређености.

Стандарди у великој мјери имају позитиван утицај на већину аспеката наших живота. Они обезбјеђују жељене карактериситике производа и услуга као што су квалитет, позитивно дјеловање на животну средину, безбједност, поузданост, ефикасност и замјенљивост.

Када су производи и услуге у складу са нашим очекивањима, ми то узимамо здраво за готово и нисмо ни свјесни улоге стандарда. Међутим, ако стандарди не би постојали, то бисмо веома брзо примјетили. Сметало би нам што су производи лошег квалитета, што нису одговарајући, односно некомпатибилни су са опремом коју већ посједујемо, или су непоуздани и опасни. Када производи, системи, машине и уређаји раде добро и безбједно, то је углавном зато што испуњавају захтјеве стандарда.

Како нам стандарди помажу

 • чине развој, производњу и дистрибуцију производа ефикаснијим, безбједнијим и чистијим;
 • усклађују трговину између земаља;
 • омогућавају размјену технологије и добре управљачке праксе;
 • шире иновације;
 • осигуравају купце и кориснике производа и услуга;
 • чине живот једноставнијим тиме што дају рјешења за свакодневне проблеме.

ISO (International Organisation for Standardization) је невладина организација и нема ауторитет да наметне имплементацију стандарда. ISO не доноси ни прописе ни законе. Међутим, државе могу да одлуче да усвоје ISO стандарде – прије свега у области здравља, безбједности и утицаја на животну средину – као законски обавезне или да се на њих позивају у прописима. Иако су ISO стандарди добровољни, они постају захтјев тржишта, као на примјер ISO 9001 серија стандарда.

ISO стандарди се развијају према потребама тржишта. Посао претежно обављају експерти из сектора индустрије, технике и пословања у којима се покаже потреба за стандардима. Они су базирани на интернационалном консензусу између стручњака у одређеној области. Сви стандарди се периодично прегледају и то најмање једном у пет година, како би се одлучило да ли је потребно да буду измјењени и допуњени или укинути. Они су дизајнирани да буду глобално значајни и корисни било гдје у свијету.

ISO 9001

Шта је стандард ISO 9001?

Систем квалитета је управљачки систем којим се доводи до остварења постављених циљева у погледу квалитета пословања и пружања услуга. Овај систем чине организациона структура, одговорност субјеката у организацији, процеси и ресурси потребни за управљање системом.

Документи и активности које организација проводи у складу са стандардом заједнички се називају систем управљања квалитетом. Систем управљања квалитетом обухвата сљедеће активности унутар организације:

• планирање и одржавање самог система
• управљање ресурсима (људски ресурси, инфраструктура)
• планирање, уговарање и продаја
• пројектовање и развој
• набавка
• производња и пружање услуга
• мјерења, анализа и побољшања процеса и система.

Контрола квалитета пружене услуге само је једна од активности које морају бити дефинисане и адекватно провођене како би систем управљања квалитетом могао успјешно функционисати. Сврха овог стандарда је повећање ефикасности организације кроз примјену процесног приступа.

Стандард ISO 9001 у Фонду ПИО РС

Систем менаџмента квалитетом представља јединствени модел за уређење организација без обзира на њихову величину или област дјелатности. Стандард ISO 9001 за који имамо сертификат од 08. јуна 2010. године представља међународни стандард и међународну потврду и признање наше опредјељености да својим корисницима права и осигураницима пружимо квалитетну услугу. Увођење система ISO 9001 је од изузетне важности, јер сва правила, упутства, процедуре, документи, обрасци и остало што користимо у свакодневном раду, није нам нешто наметнуто или непознато. Смисао и сврха увођења система ISO 9001 је документовање свих поступака и процеса у Фонду, па је самим тим смањена могућност грешке у раду, произвољности и импровизације. Фонд ПИО РС је институција која се брине о подацима за 286.310 осигураника и 252.213 корисника права.

Пошто је број наших корисника услуга огроман, чак и мала грешка у раду може имати несагледиве последице. Управо документовањем свих процеса и описивањем свих поступака који се одвијају у Фонду, максимално се смањује могућност грешке и пружа квалитетна услуга нашим корисницима и осигураницима.

Фонд ПИО Републике Српске је почео са радом 28. јуна 1992. године и састоји из Централне службе, 6 филијала и 52 пословнице разуђених од Дринића до Требиња. Због кратког постојања, а и утицаја рата, Фонд није могао да успостави јединствен систем рада. До увођења система менаџмента квалитетом, а у складу са захтјевима стандарда ISO 9001, врло тешко се постизала униформност и једнообразност у раду тако да су се поједини документи (рјешења, извјештаји и сл.) разликовали до непрепознатљивости, и није се могао квалитетно пратити рад појединих служби, па самим тим ни благовремено реаговати како би се евентуални недостаци у самом процесу рада отклонили.

Суочен с тим проблемом менаџмент Фонда се одлучио да све процесе рада систематизује и документује. У том послу затражена је помоћ консултантске куће Истраживачког и технолошког центра (ИТЦ) Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, јер се дошло до закључка да је потребно ангажовати стручњаке у тој области, управо из разлога што је систем менаџмента квалитетом (QMS) у то вријеме био релативно нов појам на нашим просторима.
Након снимања стања и начина рада у Фонду сачињен је Пословник о квалитету, процедуре и упутства које покривају сваку област рада Фонда.

Такође је организована обука за интерне провјериваче чиме је успостављен систем интерне контроле, као и обавезне екстерне контроле од стране сертификационе куће, чега до успостављања система менаџмента квалитетом није било. Редовне интерне провјере за резултат имају боље праћење спровођења и бољу примјену свих процедура и упутстава, као и отклањање евентуалних неусаглашености. Обављање интерних провјера обавља се од стране 59 сертификованих интерних провјеривача, колико има Фонд ПИО РС.

Дана 08.јуна 2010. године извршена је сертификација Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за систем менаџмента квалитетом (QMS) ISO 9001 : 2008, од стране београдског огранка SGS Ltd (Societe Generale de Surveillance) највеће свјетске компаније за верификацију, испитивање и сертификацију, са сједиштем у Женеви.

Сертификат је Фонду ПИО РС додијељен на Дан службе Фонда ПИО – 28.јуна 2010.године. У овој дјелатности Фонд ПИО је међу првима од држава у окружењу који је добио Сертификат ISO, којим се потврђује систем и стандард квалитета у поступцима и процедурама нашег рада.

Користи од примјене стандарда ISO 9001

Као неке од предности имплементације система менаџмента квалитетом истичемо:

 • Повећана ефикасност. Показало се да је повећањем квалитета остварена већа ефикасност прије свега уређењем и побољшањем пословних процеса. Ефикасност у раду се огледа у томе да у моменту објављивања упутства на локалној мрежи (PIOWeb), то упутство постаје доступно у свим филијалама и пословницама Фонда ПИО.
 • Морал запослених: запослени су задовољни и мотивисани када постоје јасно дефинисане улоге и одговорности, када имају неопходне одговоре на питања, када имају јасно прописана правила.
 • Међународно признање: Међународна организација за стандардизацију (ISO) је призната у свјету као највећи ауторитет за управљање квалитетом.
 • Чињенични приступ доношењу одлука: Систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ISO 9001, одређује јасна упутства у вези праћења и мјерења перформанси пословних процеса. Ово помаже у прикупљању информација и доношења одлука искључиво на основу података.
 • Доступност образаца и документације неопходне за рад – сви обрасци, упутства, процедуре, налазе се истакнути на PIOWeb апликацији и њихово кориштење је могуће истог тренутка када се поставе на PIOWeb. Више нема потребе да се ти документи штампају, дистрибуирају (возилима, факсом…) по свим филијалама и пословницама Републике Српске.
 • Доследност: Пошто су сви процеси документовани, постоји минимални обим грешака. Чак и мала промјена у било ком процесу треба да буде документована, да обезбједи да су промјене добро планиране и имплементиране, и на најбољи могући начин да се обезбједи максимална ефикасност. Све организационе јединице у раду користе исте документе, па не постоји могућност грешке. Смањен је број жалби на рјешења у односу на претходне године.
 • Задовољство клијената: Сертификован систем менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001, осигурава ефикасност, доследност и квалитет услуга намијењен задовољству својих корисника.
 • Побољшан и унапријеђен процес рада – увођењу сертификата ISO 9001, претходило је увођење читавог сета нових извјештаја којим се прати учинковитост сваког запосленог, рад пословница, филијала…(дневници рада, оперативни планови, извјештаји о раду…). Све ово утиче на продуктивност, а самим тим и на уштеде у раду.

Сертификат ISO 9001

Сертификат ISO 9001 је потврда о успјешном задовољавању захтјева међународног стандарда ISO 9001 Систем управљања квалитетом. Организације које посједују сертификат ISO 9001 доказују успјешно имплементиран систем управљања квалитетом у својој организацији. Организације могу имати успостављен систем управљања квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001, али тек поступком сертификације доказују да је тај систем успјешно имплементиран и на тај начин њихови клијенти и остали учесници у процесима могу имати пуно повјерење у уведени систем управљања квалитетом.

Резултати екстерних провјера ISO 9001

Процес сертификације подразумјева трогодишњи циклус, који се састоји од једне сертификационе провјере и двије надзорне провјере. Приликом екстерних провјера утврђује се степен испуњености захтјева које прописује стандард. Свака неиспуњеност захтјева стандарда евидентира се као неусаглашеност. Од степена и броја неусаглашености зависи важење издатог сертификата.

Резултати досадашњих провјера система управљања квалитетом (ISO 9001) у Фонду ПИО РС:

– 26.05.2010. – сертификациона провјера – двије мање неусаглашености;
– 20.05.2011. – прва надзорна провјера – нема неусаглашености;
– 11.05.2012. – друга надзорна провјера – једна мања неусаглашеност;
– 20. и 21.05.2013. – ресертификациона провјера – нема неусаглашености;
– 09. и 10.06.2014. – прва надзорна провјера – нема неусаглашености;
– 21.05.2015. – друга надрзорна провјера – нема неусаглашености;
– 23. и 24.05.2016. – ресертификациона провјера – три мање неусаглашености;
– 02.06.2017. – прва надзорна провјера – нема неусаглашености;
– 25.05.2018. – друга надрзорна провјера – нема неусаглашености;
– 23. и 24.05.2019. – ресертификациона провјера – нема неусаглашености;

ISO/IEC 27001

Шта је стандард ISO/IEC 27001?

ИСО/ИЕЦ 27001 је међународни стандард објављен од стране Међународне Организације за Стандардизације (ISO) и описује како управљати безбједношћу информација у организацијама. Најновија верзија овог стандарда је објављена 2013. године, тако да је садашњи пуни назив ISO/IEC 27001:2013. Прва ревизија стандарда је објављена 2005. године а развијена је на темељу британског стандарда BS 7799-2.

ISO 27001 може бити имплементиран у било којој организацији, профитној или непрофитној, приватној или државној, малој или великој. Написали су га најбољи свјетски стручњаци на пољу безбједности информација и прописује методологију за примјену управљања безбједношћу информација у организацији.
ISO/IEC 27001 је постао најпопуларнији стандард за безбједност информација у свијету, па су многе компаније сертификоване управо према овом стандарду.

Стандард ISO 27001 је значајан стандард за организације које се баве услугама у областима које су на било који начин повезане са Информационим технологијама и потребом за очување поверљивости информација. Његова имплементација и примјена омогућавају бољу сарадњу са сличним организацијама широм свијета које послују по овом моделу. Овим стандардом, организације демонстрирају својим корисницима и осталим заинтересованим странама да послују са пословним процесима на бази принципа сигурности и да је пословна политика усмјерена на стална побољшавања у систему менаџмента за безбједност информација и процесима пружања услуга повезаним са њим.

ISO/IEC 27001 је међународни стандард који се односи на заштиту и безбједност информација.

Стандард ISO/27001 у Фонду ПИО РС

Фонду ПИО Републике Српске званично је додијељен Сертификат ISO/IEC 27001 за систем заштите безбједности информација за дјелатност пружања услуга обавезног социјалног, пензијског и инвалидског осигурања, у централној служби и свим филијалама, као организационим јединицама Фонда. Овим су сертификоване све дјелатности и сви процеси рада у Фонду ПИО.

Овај Сертификат важећи је од 02.07.2012. године, при чему се врши редовна надзорна провјера једанпут годишње.
Сертификат је Фонду ПИО уручен од стране SGS (Societe Generale de Surveillance SA Systems & Services Certifikation из Швајцарске), највећег акредитационог тијела за квалитет у свијету.

Додјела овог Сертификата Фонду ПИО оцјењује се као велики пословни успјех и показатељ ваљане примјене међународних стандарда за систем управљања безбиједношћу информација, а уз раније имплементиран међународни стандард ISO 9001 за систем менаџмента квалитетом.

Истовремено и као подстрек за даљу стандардизацију у раду и пословању Фонда ПИО и сталном задовољењу осигураника, корисника и уплатилаца доприноса.

Користи од примјене стандарда ISO/IEC 27001

Имплементација система заштите и безбједости информација пружа увјерење клијентима и пословним партнерима да се према информацијама поступа одговорно и да се оне користе и дистрибуирају професионално и сигурно.

Предности ISO 27001:

• Смањење ризика од оштећења и губитка информација, а самим тим и трошкова,
• Усаглашеност са важећим законским прописима,
• Веће повјерење клијената, запослених, сарадника, институција и свих заинтересованих страна због знања да су њихови подаци безбједни,
• Постојање одговорности за безбједност информација од стране свих и на свим нивоима у организацији,
• Права информација на правом мјесту у право вријеме,
• Повећање ефективности и ефикасности Информационог система,
• Повећање пословног кредибилитета и повјерења од стране клијената и партнера,
• Могућност дугорочног интересног умрежавања са другим компанијама,
• Оптимизација ресурса потребних за дистрибуцију и чување података,
• Рана идентификација рањивости, пријетњи и потенцијалних негативних утицаја на пословање,
• Смањење ризика од запошљавања људи који би могли наштетити организацији,
• Бржи проток информација између запослених,
• Смањење неспоразума код запослених услед „укрштања информација“,
• Код потенцијалних или постојећих корисника се ствара повјерење у информациони систем у организацији чиме се са корисницима остварују повјерљивије и чвршће релације,
• Обезбјеђује се напредније разумјевање информационих токова у организацији чиме се остварује значајна добит и у дијелу разумјевања и побољшавања пословних процеса,
• Остварује се боља анализа трошкови/добит,
• Могуће је повећати превентивно дејство кроз смањење »уских грла« у мрежи или кроз анализу заштићених и сачуваних ранијих података о процесима,
• Смањење инцидената и боље разумјевање узрочника,
• Развија се свијест запослених у смислу значаја заштите информација,
• Обезбјеђује се јасан проток и расположивост информација и др.

Сертификат ISO/IEC 27001

Сертификат ISO/IEC 27001 је потврда да је организација предузела потребне кораке за заштиту осјетљивих информација од неовлаштеног приступа и измјена. Сертификате издају сертификациона тијела треће стране. Они доказују да је систем управљања безбједношћу информација сертификован према најбољој пракси и да испуњава све захтјеве задане стандардом.

Резултати екстерних провјера ISO/IEC 27001

Процес сертификације подразумјева трогодишњи циклус, који се састоји од једне сертификационе провјере и двије надзорне провјере. Приликом екстерних провјера утврђује се степен испуњености захтјева које прописује стандард. Свака неиспуњеност захтјева стандарда евидентира се као неусаглашеност. Од степена и броја неусаглашености зависи важење издатог сертификата.
Резултати досадашњих провјера система управљања безбједношћу информација (ISO/IEC 27001) у Фонду ПИО РС:
– 18. – 21.06.2012. – сертификациона провјера – седам мањих неусаглашености;
– 18. – 21.06.2013. – прва надзорна провјера – двије мање неусаглашености;
– 19.06.2014. – друга надзорна провјера – једна мања неусаглашеност;
– 28. и 29.05. и 01.06.2015. – ресертификациона провјера – нема неусаглашености;
– 22. – 24.06.2016. – прва надзорна провјера – нема неусаглашености;
– 08. – 10.08.2017. – друга надзорна провјера – нема неусаглашености;
– 18. – 21.06.2018. – ресертификациона провјера – нема неусаглашености;

ISO 45001

Шта је стандард ISO 45001?

Стандард ISO 45001 (Occupational Health & Safety) је стандард који дефинише захтјеве за систем менаџмента заштитом здравља и безбједношћу на раду.

Заштита здравља на раду је намјењена организацијама које су свјесне значаја безбједности здравља својих запослених и стално настоје да унаприједе и одржавају ниво физичке, менталне и друштвене безбједности радника свих занимања као и спречавање њихових повређивања.

Имплементацијом овог стандарда, предузеће стиче повјерење заинтересованих страна увјеравајући их да је руководство опредељено да испуњава захтјеве из политике заштите здравља и безбједности на раду, да је нагласак на превентиви, а не на корективним мјерама, да је могуће пружити доказе о томе да се OH&S односи на цијелу организацију, а не само на процесе за које постоје законски прописи или зоне великих ризика, и да концепција OH&S-а укључује процес сталног побољшавања.

ISO 45001 је међународни стандард који се односи на заштиту здравља и безбједност на раду.

Стандард ISO 45001 у Фонду ПИО РС

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске успјешно је извршио сертификацију стандарда OHSAS 18001:2007, који представља систем управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду. Провјера за добијање овог стандарда извршена је 28. и 29. новембра 2013. године на локацијама Бијељина, Бања Лука и Добој и том приликом Фонд ПИО је доказао потпуну усаглашеност система са усвојеном документацијом и захтјевима стандарда, те стекао сертификат стандарда OHSAS 18001.

У протеклом периоду, Фонд ПИО је имао више различитих активности на увођењу и имплементацији система управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду у складу са међународним стандардом OHSAS 18001.

У току имплементације овог стандарда извршено је усклађивање и интегрисање документације у постојећи систем менаџмента квалитетом-ISO 9001:2008 и систем управљања безбједношћу информација-ISO/IEC 27001:2005. Такође, израђено је и низ оперативних процедура, извршена је обука одређеног броја радника за интерне провјераваче, све у циљу испуњавања захтјева овог стандарда.
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске успјешно је извршио сертификацију стандарда ISO 45001:2018, који представља систем управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду. Провјера за добијање овог стандарда извршена је 27. и 28. новембра 2019. године на локацијама Бијељина и Добој и том приликом Фонд ПИО је доказао потпуну усаглашеност система са усвојеном документацијом и захтјевима стандарда, те стекао сертификат стандарда ISO 45001.

Користи од примјене стандарда ISO 45001

Предности имплементације стандарда ISO 45001:

• повреде на радном мјесту своди на минимум;
• пружа заштиту од могућих повреда, како запосленима, тако и корисницима услуга;
• доприноси спремности организације да правовремено отклони опасност;
• усклађује радне процесе организације са законским прописима;
• улива повјерење корисницима услуга да постоји опредјељеност управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду која се може доказати;
• отвара нове тржишне могућности за сарадњу са великим иностраним предузећима чији је један од основних циљева безбједност и здравље на раду.
Основа овог система је сигурност запослених на радном мјесту која се постиже уз помоћ следећих корака:
• одређивање и процјена опасности у складу са законским прописима,
• одређивање политике циљева безбједности и здравља на раду,
• одређивање опасности на радном месту,
• планирање, развој и имплементација система заштите здравља запослених,
• интерна провјера система менаџмента здрављем и безбедношћу на раду.

Сертификат ISO 45001

Сертификат ISO 45001 је потврда да је организација предузела потребне кораке за заштиту здравља и безбједношћу на раду.
Имплементација и сертификација система штити фирму од нежељених трошкова, омогућава повољније уговоре са осигуравајућим друштвима, побољшава односе са државним органима, повећава продуктивност радника смањењем повреда на раду, а самим тим и дужину боловања.

Резултати екстерних провјера OHSAS 18001/ISO 45001

Процес сертификације подразумјева трогодишњи циклус, који се састоји од једне сертификационе провјере и двије надзорне провјере. Приликом екстерних провјера утврђује се степен испуњености захтјева које прописује стандард. Свака неиспуњеност захтјева стандарда евидентира се као неусаглашеност. Од степена и броја неусаглашености зависи важење издатог сертификата.

Резултати досадашњих провјера система управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду (OHSAS 18001) у Фонду ПИО РС:

– 28.11.2013. – сертификациона провјера – једна мања неусаглашеност;
– 24.11.2014. – прва надзорна провјера – једна мања неусаглашеност;
– 23.11.2015. – друга надзорна провјера – нема неусаглашености;
– 28. и 29.11.2016. – ресертификациона провјера – нема неусаглашености
– 22. и 23.11.2017. – прва надзорна провјера – нема неусаглашености;

Резултати досадашњих провјера система управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду (ISO 45001) у Фонду ПИО РС:
– 27. и 28.11.2019. – сертификациона провјера – нема неусаглашености;

Интегрисани систем менаџмента (IMS)

Шта је интегрисани систем менаџмента?

Сматра се да је на почетку 21-ог вијека интеграција кључна ријеч, а интегрисани систем менаџмента најбољи менаџмент приступ за истовремено постизање задовољства клијената, реструктурирање организације, снижење трошкова, повећање продуктивности и профита и дугорочан одрживи развој организације. Интегрисани систем менаџмента (Integrated Management System – IMS) представља начин за ефективно и ефикасно управљање организацијом.

Интеграцијом се захтјева, да се од различитих стандарда за системе менаџмента добије шири, обухватнији и снажнији интегрисани систем менаџмента (IMS) којим се на ефикаснији и ефективнији начин управља организацијом.

Најприхватљивија дефиниција IMS са становишта највишег руководства организације гласи: “Интегрисани систем менаџмента је све обухватни алат менаџмента који повезује све елементе пословног система у јединствен и цјеловит систем управљања процесима у организацији, ради задовољавања захтјева заинтересованих страна и остваривања пословних циљева у складу са визијам и мисијом организације”.

Предности интеграције менаџмент система

• Приврженост, пажња и укључивање највишег руководства далеко је извјеснија када су интегрисани циљеви, ресурси и мјере и када се врши заједничко преиспитивање;
• Интеграција система менаџмента омогућава ефективније одвијање дневних операција без укључивања највишег руководства, остављајући му времена за стратешке активности;
• Ефикаснији је интегрисан менаџмент систем са више фокуса од више парцијалних менаџмент система са по једним фокусом;
• Једноставније и ефективније је управљање интегрисаним циљевима кој имају више аспеката од управљања циљевима појединих MS;
• Ефективније је интегрисање IMS у стратегију и праксу организације од интегрисања појединачних MS;
• Примјена и одржавање система кроз интегрисана испитивања, верификације, преиспитивања и валоризације штеди вријеме и новац;
• Ефикаснији је јединствен процес побољшања са више аспеката него више одвојених процеса побољшања;
• Интегрисани систем обезбеђује већи ниво менаџмент контроле него када је успостављен менаџмент више различитих система;
• Оптимизација приоритета, када је један представник руководства фокусиран и задужен за IMS у односу на више особа задужених за различите системе који имају своје фокусе и приоритете;
• Боље прихватање од стране запослених, мањи међуфункционални конфликти и већа мотивација због постављених циљева задовољства свих заинтересованих страна;
• Једниствени програм обука за IMS штеди новац и вријеме, а смањује појаву конфузије код запослених порукама из одвојених обука за различите системе.

Интегрисани систем менаџмента у Фонду ПИО РС

Интегрисани систем менаџмента у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске подразумјева интеграцију три система менаџмента који су имплементирани у организацију.
Дана 08. јуна 2010. године извршена је сертификација Фонда за систем менаџмента квалитетом (QMS) ISO 9001 и то је први стандард са чијом се примјеном почело у Фонду.

Након овог стандарда, 02. јула 2012. године, Фонду ПИО Републике Српске званично је додијељен Сертификат ISO/IEC 27001 за систем заштите безбједности информација за дјелатност пружања услуга обавезног социјалног, пензијског и инвалидског осигурања, у централној служби и свим филијалама, као организационим јединицама Фонда.

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске је 12. децембра 2013. године успјешно извршио сертификацију стандарда OHSAS 18001, који представља систем управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду.

У току имплементације ових стандарда вршено је константно усклађивање и интегрисање документације у постојећи систем менаџмента. Имплементацијом и примјеном система управљања заштитом здравља и безбједности на раду (OHSAS 18001) руководство Фонда је заокружило интегрисани систем менаџмента у који улазе још систем управљања квалитетом (ISO 9001) и систем управљања безбједношћу информацијама (ISO/IEC 27001).

Фонд ПИО на овај начин доказује сталну опредељеност ка развоју и унапређењу постојећег система, а све у циљу подизања квалитета својих услуга и задовољења осигураника и корисника права тим услугама.