1) рјешава о правима из пензијског и инвалидског осигурања у другом степену примјеном домаћих прописа и међународних уговора о социјалном осигурању;
2) врши оцјену радне способности осигураника у првом и другом степену, врши ревизију налаза, оцјене и мишљења у првом и другом степену и утврђује друге основе за остваривање права за остваривање права по основу инвалидности;
3) заступа Фонд пред надлежним судовима по овлашћењу директора и предузима радње из области регресних поступака у другом степену;
4) врши ревизију првостепених рјешења о правима из пензијског и инвалидског осигурања;
5) припрема објашњења, упутства и инструкције за рад стручне службе Фонда у циљу обезбјеђивања јединствене примјене прописа из области пензијског и инвалидског осигурања, матичне евиденције, јавних набавки, заступања Фонда у судским и стечајним поступцима, те праћења и евидентирања прихода и расхода и имовине Фонда;
6) врши припрему приједлога буџетског захтјева;
7) врши унос финансијских трансакција у Систем управљања финансијским информацијама које се односе на Фонд;
8) координира рад филијала и врши надзор над њиховим радом у примјени прописа из пензијског и инвалидског осигурања, прописа из Закона о рачуноводству и ревизији и Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор Републике Српске;
9) води евиденције о измиреним обавезама по основу доприноса;
10) врши послове управљања системом менаџмента и процесима стандардизације;
11) води потребне евиденције о имовини Фонда;
12) прати и анализира кретање и развој пензијског и инвалидског осигурања и предлаже мјере за његово унапређивање;
13) обавља послове везане за информатичку обраду података;
14) обавља послове обраде пензија и других примања из пензијског и инвалидског осигурања и других трошкова везаних за послове Фонда;
15) обавља послове везане за примјену међународних споразума о социјалном осигурању и других споразума;
16) обавља нормативну делатност за Фонд;
17) обавља послове инвестиционог улагања;
18) врши набавке за потребе несметаног одвијања процеса рада;
19) обавља стручне и административно – техничке послове у Фонду;
20) обавља послове везане за статистичка и друга истраживања у области пензијског и инвалидског осигурања;
21) обавља књиговодствено – финансијске послове;
22) обавља послове из области рада и запошљавања за потребе Фонда;
23) обавља послове заштите на раду и противпожарне заштите;
24) обавља послове информисања осигураника и корисника права из пензијског и инвалидског осигурања;
25) обавља послове интерне ревизије и контроле;
26) врши и друге послове одређене Законом, овим статутом и другим актима Фонда.