Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske ( broj: 04/1-012-2-500/19 od 21. februara 2019. godine, objavljene u  ”Službenom glasnik Republike Srpske” broj: 19/2019) odobrena su sredstva i izvršena je uplata sredstava iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika u  iznosu od 1.445.000,00 KM na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ovom Odlukom sredstva u ukupnom iznosu 1.445.000,00 KM  raspoređena su Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje  Republike  Srpske, od čega se iznos od  951.121,94 KM  odnosi na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike preduzeća „Novoteks“ a.d. iz Trebinja, a iznos od 493.878,06 KM je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 65 radnika iz 41 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO RS u periodu 01. oktobar do 31. decembar 2018. godine, koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Radnici za koje je izvršena uplata sredstava mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju  u nadležnoj poslovnici  Fonda PIO Republike Srpske.