Sastanak dva nosioca osiguranja u Bosni i Hercegovini, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (Fond) i Federalnog zavoda MIO/PIO sa delegacijom Sociale Verzekeringsbank Holandije (SVB) odražan je u Sarajevu 11.10. 2019. godine. Kontrolni tim za inostranstvo SVB Holandije je boravio  u redovnoj kontroli svojih korisnika koji imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini. Iskorištena je prilika da se sa predstavnicima iz holandskog nosioca osiguranja razgovara o aktuelnim pitanjima i problemima koji se pojavljuju u primjeni međunarodnog sporazuma sa tom državom.

S obzirom na različitost sistema socijalnog osiguranja postoje određeni  problemi koji su veoma ozbiljni, kao što je pitanje  prestanka osiguranja u Holandiji kod osiguranika sa prebivalištem  u toj državi. To pitanje je bitno sa stanovišta primjene odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (,,Sl.glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 82/13 i 103/15) u pogledu prestanka osiguranja, kako bi bilo moguće ostvariti pravo na penziju. Takođe je, u tom pogledu, otvoreno pitanje perioda osiguranja koji se u Holandiji ostvaruje po osnovu stalnog boravka u toj državi, što kao poseban osnov osiguranja nije propisano odredbama Zakona. Dogovorena je dosljedna primjena novih obrazaca sa oznakom BH/NL, odnosno NL/BH koji će biti usaglašeni i pripremljeni za upotrebu na način koji je u Fondu već uobičajen. Delagcije nosilaca osiguranja BiH su upoznate sa izmjenama propisa u Holandiji. Razgovaralo se i o isplati penzija ostvarenih u BiH korisnicima sa prebivalištem u Holandiji, te o mogućnosti razmjene podataka o korisnicima penzija obje države, što je bitno u vezi prestanka prava zbog smrti korisnika. Razmijenjeni su podaci o osobama za kontakt kod sva tri nosioca osiguranja. Iskazana je zahvalnost Fondu zbog upućivanja spiska opština Republike Srpske holandskom nosiocu jer je od pomoći za utvrđivanje nadležnog nosioca osiguranja u BiH. Takav spisak je zatražen i od Federalnog zavoda MIO/PIO. Procjene su da će nakon uručenja ovih spiskova u manjoj mjeri biti dostavljanja dokumentacije nenadležnom nosiocu, a time i kraćeg trajanja postupka u BiH. Razgovaralo se i o pojedinačnim slučajevima u okviru pravne pomoći holandskom nosiocu osiguranja. Od strane domaćih nosilaca osiguranja skrenuta je pažnja na nekoliko važnih praktičnih pitanja kao što su: slanje potpunih podataka o osiguraniku na koga se dokumentacija odnosi (puno prezime i ime i datum rođenja), navođenje JMB kako u obrascima, tako i u dopisima (pojašnjeno je šta je JMB, zašto je važan za nosioce osiguranja u BiH i gdje je upisan) i promjena prakse slanja dokumentacije bez dokaza o stažu ostvarenom u BiH. Pojašnjeno je zašto je to neophodno i šta sve može poslužiti kao dokaz o tome ja da je bilo osiguranja u BiH, kao i predočeno da se na osnovu tog dokaza prvenstveno utvrđuje nadležnost za postupanje, a nadležni nosilac osiguranja će se potom u odgovarajućem postupku baviti obezbjeđenjem valjanih dokaza o stažu.

Na kraju,iskazano je zadovoljstvo zbog organizovanja ovakvog sastanka, tema i pitanja o kojima se razgovaralo i razmijenjene informacije. Obje strane očekuju da će te informacije pomoći boljem razumijevanju i boljoj saradnji u pojedinačnim postupcima koji se vode kod sva tri nosioca, a na zadovoljstvo osiguranika i korisnika u obje države.