Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske održao je 20.11.2019. godine X redovnu sjednicu, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa IX redovne sjednice Upravnog odbora Fonda i realizaciju odluka i zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Prijedlog dopuna Plana nabavki  Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu,  i
  • Nacrt Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2020. godinu.

Takođe,  Upravni odbor je usvojio :

  • Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provođenja postupaka javnih nabavki u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske,  i
  • Prijedlog Pravilnika o postupku nabavke putem direktnog sporazuma Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Upravni odbor je upoznat sa Informacijom o Zaključku Vlade Republike Srpske u predmetu „Ratarstvo“ A.D. Nova Topola u stečaju, i sa Informacijom “Bosnamontaža” AD Prijedor, u pogledu primjene člana 164-168 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 134/11,82/13 i 103/15).