U periodu protekla četiri mjeseca Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske vršila je finansijsku reviziju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01.01-31.12.2019. godine.

U objavljenom izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, za period 01.01-31.12.2019.godine je, četvrti put zaredom, dobio pozitivno mišljenje, bez ijedne preporuke.

Po mišljenju revizije finansijski izvještaji Fonda istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine na dan 31.12.2019. godine, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, kao i izvršenje budžeta za 2019. godinu, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor u Republici Srpskoj.

Uz reviziju finansijskih izvještaja Fonda za penzijsko i invalidsko  osiguranje  Republike Srpske za 2019. godinu izvršena je i revizija  usklađenosti finansijskih transakcija i informacija  iskazanih  u finansijskim izvještajima i utvrđeno da su u svim materijalno značajnim aspektima u skladu sa zakonskim propisima  kojima su regulisani.

Ovim je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, jedna od najvećih institucija Republike Srpske sa složenim sistemom poslovanja u 54 opštine, šest filijala i Centralnom službom, po četvrti put zaredom u periodu od 2016-2019. godinu dobio pozitivno mišljenje o svom finansijskom poslovanju usklađenom sa zakonskim propisima.

Uz primjenu integrisanog sistema menadžmenta, integrisanog informacionog sistema i svih propisa ovaj izvještaj potvrđuje efikasnost i pravilnost u radu Fonda, kao jedne od najvažnijih institucija Republike Srpske, svrstavajući je tako u red dobrog organa uprave i modernog servisa građana u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.