Fond PIO Republike Srpske obavještava korisnike prava na penziju, kojima se isplata vrši van Republike Srpske, da do kraja kalendarske godine Fondu dostave potvrdu o životu, da bi se isplata penzije u 2021. godini mogla vršiti redovno i bez prestanka.

Dostavljanje potvrde o životu ne odnosi se na korisnike sa prebivalištem u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Federaciji BiH (27.356 korisnika), jer se taj podatak obezbjeđuje putem elektronske razmjene podataka između nosilaca osiguranja.

Dostavljanje potvrde o životu za korisnika sa prebivalištem van Republike Srpske (23.936 korisnika) vrši se u skladu sa članom 140. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Potvrda se dostavlja u nadležnu filijalu Fonda PIO, koja  je donijela rješenje o ostvarivanju prava i vrši isplatu penzije.

Korisniku penzije koji potvrdu o životu ne dostavi  blagovremeno, isplata penzije se obustavlja.

O obavezi dostavljanja potvrde o životu za korisnike  van Republike  koji su dužni dostaviti  potvrdu o životu  Fond će obavijestiti i putem pisane poruke na čeku ili nalogu za isplatu penzije za oktobar, novembar i decembar 2020. godine.

Novi korisnici prava sa prebivalištem van Republike Srpske potvrdu o životu dostavljaju nadležnoj filijali, nakon okončanja postupka rješavanja o pravu.

Potrda o životu je validna ako je ovjerena kod nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, opštinskog organa, notara, suda  i diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u državi prebivališta.

Obrazac Potvrde o životu može se preuzeti na Internet stranici Fonda PIO.