Upravni odbor Fonda održao je 23. decembra 2020. godine 15. redovnu sjednicu, putem Microsoft Teams aplikacije, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa XIV redovne sjednice Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, održane putem »Skype for Bussines« aplikacije, 16. septembra 2020. godine, sa realizacijom odluka i zaključaka donesenih na XIV redovnoj sjednici Upravnog odbora Fonda;
  • Prijedlog Plana i programa rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2021. godinu, koji se upućuje u dalju proceduru Vladi Republike Srpske;
  • Prijedlog Rebalansa Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2020. godinu, i
  • Prijedlog Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2021. godinu.

Upravni odbor Fonda u funkciji Skupštine Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske  održao je vanrednu sjednicu Skupštine na kojoj je dato odobrenje na Investicionu politiku i ciljeve Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske za 2021. godinu i odobrenje na Finansijski  plan  Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske za 2021. godinu.