Информисање је усмјерено према: јавном мњењу, државним органима, осигураницима, корисницима права и запосленима  у Фонду. Служба за односе са јавношћу врши послове благовременог обавјештавања јавности о раду Фонда за пензијско и инвалидско осигурање РепубликеСрпске, уређује писане публикације Фонда, обавља и друге послове које јој у рад повјери директор Фонда. Комуникација са медијима врши се свакодневно и то тутем:

  • саопштењима за јавност,
  • одговора на питања која упућују штампани и електронски медији,
  • изјава за радио и телевизијске емисије
  • учешћа у тематским емисијама радија и телевизије,
  • позивања новинара за праћење значајних активности у Фонду, с циљем објективног извјештавања о пословним активностима Фонда,
  • пружања потребних информација медијима ради објављивања текстова и прилога,
  • одржавања конференција за новинаре и другим облицима сарадње.

Презентовање информација којима Фонд располаже биће регулисано нормативно, путем  Водича и Индекс – регистра информација Фонда, у складу са Законом о слободи приступа информацијама, при чему  се води рачуна које информације и подаци имају карактер службене-пословне тајне, чија је тајност заштићена законом.