Спречавање преварних облика

ПЛАН АКЦИЈЕ “СТОП ПРЕВАРАМА, ДО ПЕНЗИЈЕ ПОШТЕНО”

I Општи дио

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање (Фонд ПИО) акцију под називом „Стоп преварама, до пензије поштено“ почев од 01.01.2012. године покреће као активност спречавања појава превара у пензијском систему, нарочито у поступку остваривања права на инвалидску пензију. Акција се покреће и спроводи на основу реалне потребе засноване на учесталим пријавама, у писаној форми или усмено, од стране корисника или осигураника Фонда ПИО и указивања организација или органа Републике да у поступку остваривања права на пензију, а најучесталије код инвалидских пензија, има појава неправилности, „услужне“ или лажиране медицинске документације па и изразито незаконитог поступања. Акција ће се одвијати трајно.

Понекад су учестали натписи и коментари у медијима да се пензија може „добити“ за 5.000 чак и 10.000 КМ. То се дешавало најчешће без конкретног доказа, али је остављало негативан утицај и нарушавало репутацију Фонда, као органа формираног за остваривање права у области пензијског и инвалидског осигурања, који у времену савремених и непосредних комуникација треба да се афирмише као јавни сервис за остваривање права осигураника и корисника у области пензијског и инвалидског осигурања.

Разлог за почетак акције је и потреба завршетка поступка накнадне контроле налаза, оцјене и мишљења органа вјештачења у првом и другом степену, на основу којих је у 2007. 2008. и 2009. години  око 9.000 корисника остварило право на инвалидску пензију. По Налогу министра рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске број: 16-04/4-181-109/10 од 16.03.2010. године ови корисници су били укључени у поступак накнадне контроле.

 

II Постојећа пракса

Појаве превара у досадашњој пракси биле су у облику двоструког кориштења права на пензију (у Републици Српској и у некој другој држави), лажираних школских потврда, достављања кривотворене медицинске документације и сл. Упоредном анлизом података између носиоца осигурања Републике Српске и Федерације БиХ идентификовани су корисници којима је по истом основу вршена исплата пензије код оба носиоца осигурања. Из наведеног разлога истима је обустављена исплата пензије. Пажљивијим увидом и контролом приложене документације откриване су преваре око школских потврда или друге документација. Потреба је да се тај поступак контроле подигне на виши ниво и постане континуиран.

Удио инвалидских пензија у укупној структури пензија, на нивоу Фонда ПИО, на бази 231.190 корисника у септембару 2011. године, износи 18%, старосних 49%, породичних 33%. У послератном периоду, након 1996. године, постотак инвалидских пензија био је знатно већи, од 22 до 25%. Такође, треба имати у виду да се у структури породичне пензије, као врсте права од 76.098 корисника тог права садржава 17.200 (22,6%) инвалидских пензија за које је, прије тога, утврђен губитак радне способности осигураника. У укупном броју корисника то је 7,4 %.

Посебно је недовољно истражена и неразјашњена пракса великих разлика у удјелу инвалидских пензија у филијалама Фонда, као организационим дијеловима Фонда ПИО. Омјер инвалидских пензија креће у распонима: филијала Добој 14%, филијила Источно Сарајево 14,6%, филијала Бијељина 16,7%, Филијала Приједор 16,7%, Филијала Бања Лука 20% и Филијала Требиње 28,2%. То су велике, чак и двоструке разлике између појединих филијала иако се ради о јединственом систему и јединственом органу.

Потребно је, колико год је могуће, уједначавање праксе у филијалама, при чему је нужно уважавати разлике и специфичности појединих регија у Републици Српској. Треба имати у виду да се постотак инвалидских пензија у државама окружења креће на мањем, приближно истом или вишем нивоу, зависно од тога да ли је подручје тих држава било захваћено ратним дејствима, и то:

– Словенија………………….16,8 %,               – Србија: ………………… 22 %

– Македонија………………..17,6 %,              – Црна Гора…………….. 25 %

– Федерација БиХ………… 22 %,                 – Хрватска ……………… 27 %

У развијенијим западноевропским државама удио инвалидских пензија у укупној структури знатно је мањи и износи 10-12 % .

 

III Циљеви акције

Циљ акције је превентивно дјеловање и сузбијање превара и неправилности. Инвалидска пензија, као најкомплекснија и најосјетљивија врста пензијског права, мора се одређивати строго, у складу са прописима, уз професионалан приступ љекара-вјештака и јавно. При томе треба имати у виду да је у процедури одређивања овог права, поред правног поступка, садржан и претходни поступак оцјене радне способности у Органима вјештачења Фонда ПИО, а на бази медицинске документације издате од стране здрав-ствених установа примарне и специјалистичке медицине.

Искуство и пракса земаља у окружењу нпр. Србије, Хрватске, а посебно у западноевропским земљама гдје је откривање различитих облика превара важан сегмент рада у области пензијског и инвалидског осигурања додатни су разлог да се Фонд ПИО одлучније посвети овом феномену и проблему. И сама посвећеност том проблему има значаја, о чему свједоче позитивно вредновање представника ММФ-а за прошлогодишњу акцију „Стоп лажним инвалидским пензијама“ која се одвијала као краткорочнакампања, у периоду од 10.08. до 15.09.2010. године, односно у ограниченом року од 45 дана.

Генерално, циљ је да се сви процеси и поступци у Фонду ПИО одвијају на потпуно законит, јаван и транспарентан начин. Такође да се отклоне недоумице око правилности при  остваривању права на инвалидску пензију.

 

IV Поступање

Пријаве подносилаца о евентуалним преварама и неправилностима прикупљају се:

  1. усмено – путем отворене, бесплатне, телефонске линије у Фонду на број 080050100, при чему пријава може бити анонимна или уз идентификацију подносиоца. Потребно је прикупити што више корисних података: тачно име и презиме, годину остваривања права, мјесто, врсту права ,елементе сумње и др.
  2. У писаном облику, у форми писане представке, писма и сл.
  3. Електронском поштом,
  4. путем сандучића намијењених за ове пријаве и сандучића за„примједбе и похвале“,

Пријаве у писаном облику, осим непосредне доставе у Централну службу Фонда, могу се подносити и у сједиштима свих шест филијала, путем намјенских сандучића у свим  пословнице Фонда ПИО, путем писма. Пријаве се на прописан начин прикупљају и достављају за обраду и провјеру у Централној служби.

Оператер прима усмену пријаву и истовремено обавјештава подносиоца да слиједи поступак даље и детаљније провјере података, навода и сумњи из његове пријаве. Фонд ПИО подносиоцу гарантује заштиту тајности његове пријаве.

За пријаве које имају основе сумње и аргумената утврђују се чињенице и врши контрола у бази података Фонда ПИО, а потом упућују за даљу провјеру и поступак накнадној контроли, која ће утврдити правилност налаза, оцјене и мишљења органа вјештачења у првом и другом степену, односно да ли је право на инвалидску пензију стечено на незаконит начин.

По потреби, а зависно од навода и основаности пријаву истовремено прослиједити и Министарству унутрашњих послова, односно тужилачким органима.

Потребно је, сходно напријед наведеном Налогу министра, до краја, окончати поступак накнадне контроле налаза, оцјене и мишљења органа вјештачења у првом и другом степену за инвалидске пензије остварене у 2007. 2008. и 2009. години.

О потреби накнадне контроле налаза, оцјене и мишљења органа вјештачења, у складу са одредбама Уредбе о медицинском вјештачељу у пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ број 02/2013) одлучује директор Фонда.

 

V Поступак у случајевима сумње на превару коју пријављује треће лице

Двапут у току мјесеца овлаштени радник Фонда ће прегледати сандучад за „притужбе и похвале“ у филијалама и пронађени садржај доставити портпаролу Фонда, који ће исте прегледати и оне представке и притужбе, које су очигледно основане, доставити директору Фонда у року од три дана од преузимања истих.

Радник који прима позиве путем отворене телефонске линије ће кратко забиљежити садржај разговора, притужбе и пријаве, а о забиљешкама на крају радне седмице обавјештавати портпарола Фонда који ће након извршене провјере података у евиденцијама Фонда ПИО, а посредством Сектора за остваривање права упознати директора Фонда о оним притужбама и пријавама, које су очигледно основане, у року од три дана.

Портпарол Фонда води уредне евиденције о поднесеним пријавама, притужбама и представкама, о чему ће достављати податке Одјељењу за интерну ревизију.

Директор Фонда ће се по упознавању са садржајем писмених представки и притужби и усмених пријава, уколико оцјени да је потребно испитати стање ствари, доставити потребне информације надлежном руководиоцу, који је дужан поступити по достављеном захтјеву.

Надлежни руководилац ће поступити на сљедећи начин:

  1. руководилац филијале или надлежни помоћник директора ако оцјени да је поднесена пријава основана, у року од пет дана ће узети изјаву од подносиоца пријаве, других радника који могу дати информације о чињеницама које потврђују основе сумње у почињену превару, као и прикупити друге материјалне доказе и чињенице које могу допринијети разјашњењу ствари.
  2. надлежни руководилац ће установити да ли на основу истраживања и прикупљених доказа постоји основана сумња која указује да је почињено дјело преваре, те уколико се то покаже, прикупљене доказе ће доставити Одјељењу за интерну ревизију којег ће писмено упознати са утврђеним чињеницама, одмах, а најкасније у року од пет дана.
  3. надлежни руководилац ће обавјестити Одјељење за интерну ревизију о резултатима проведеног поступка.

 

VI Сарадња са другим органима

У акцији „Стоп преварама, до пензије поштено“ Фонд ПИО ће успоставити сарадњу у размени података са свим фондовима у државама окружења.

Успоставиће и развијати непосредну сарадњу са свим Домовима здравља и специјалистичким медицинским установама у Републици Српској, БиХ, а према могућностима и шире, будући да се медицинска документација за оцјену радне способности и остваривање права на инвалидску пензију припрема и обезбјеђује  управо у тим здравственим установама.

Одговарајући пропагандни материјал (наљепнице, вињете и др.), путем пословница Фонда ПИО, биће дистрибуисан и оглашен у свим Домовима здравља и болницама, у свим општинама у Републици Српској.

 

VII КОНТРОЛА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Резултате акције представити периодично и на одговарајући начин (путем саопштења, конференција за новинаре, саопштавањем тачних и провјерених података јавности-путем медија и др.).

Почетак акције представити на пригодној конференцији за новинаре, уз наглашавање потребе за правилно и законито поступање при оствариваљу права на инвалидску пензију, потом  превентивним дјеловањем против превара у поступку остваривања права на пензију али и ријешености  да се преваре и неправилности, ако се појављују, одлучно сузбијати.

 

Припремио:

портпарол, Тихомир Јоксимовић   

                                                                                                                                                                                         ДИРЕКТОР     

                                                                                                                                                                   Др Младен Милић