KABINET DIREKTORA – dr Mladen Milić – Direktor
SEKTOR ZA OSTVARIVANjE PRAVA – Radan Nikolić dipl. pravnik, pomoćnik direktora
SEKTOR ZA FINANSIJSKE POSLOVE – Zoran Jović dipl. ekonomista – pomoćnik direktora
SEKTOR ZA EVIDENTIRANjE DOPRINOSA, JAVNE NABAVKE I SISTEMSKU PODRŠKU – Sanja Rašević dipl. pravnik – pomoćnik direktora
SEKTOR ZA ZASTUPANjE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, OPŠTE POSLOVE I LjUDSKE RESURSE – Miladin Stjepanović dipl. pravnik – pomoćnik direktora
SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – Velibor Maksimović dipl. inženjer – pomoćnik direktora

 

Centralna služba Fonda:

 • rješava o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu primjenom domaćih propisa i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju;
 • vrši ocjenu radne sposobnosti osiguranika u prvom i drugom stepenu, vrši reviziju nalaza, ocjene i mišljenja u prvom i drugom stepenu i utvrđuje druge osnove za ostvarivanje prava za ostvarivanje prava po osnovu invalidnosti;
 • zastupa Fond pred nadležnim sudovima po ovlašćenju direktora i preduzima radnje iz oblasti regresnih postupaka u drugom stepenu;
 • vrši reviziju prvostepenih rješenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
 • priprema objašnjenja, uputstva i instrukcije za rad stručne službe Fonda u cilju obezbjeđivanja jedinstvene primjene propisa iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, matične evidencije, javnih nabavki, zastupanja Fonda u sudskim i stečajnim postupcima, te praćenja i evidentiranja prihoda i rashoda i imovine Fonda;
 • vrši pripremu prijedloga budžetskog zahtjeva;
 • vrši unos finansijskih transakcija u Sistem upravljanja finansijskim informacijama koje se odnose na Fond;
 • koordinira rad filijala i vrši nadzor nad njihovim radom u primjeni propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja, propisa iz Zakona o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor Republike Srpske;
 • vodi evidencije o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa;
 • vrši poslove upravljanja sistemom menadžmenta i procesima standardizacije;
 • vodi potrebne evidencije o imovini Fonda;
 • prati i analizira kretanje i razvoj penzijskog i invalidskog osiguranja i predlaže mjere za njegovo unapređivanje;
 • obavlja poslove vezane za informatičku obradu podataka;
 • obavlja poslove obrade penzija i drugih primanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja i drugih troškova vezanih za poslove Fonda;
 • obavlja poslove vezane za primjenu međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju i drugih sporazuma;
 • obavlja normativnu delatnost za Fond;
 • obavlja poslove investicionog ulaganja;
 • vrši nabavke za potrebe nesmetanog odvijanja procesa rada;
 • obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove u Fondu;
 • obavlja poslove vezane za statistička i druga istraživanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;
 • obavlja knjigovodstveno – finansijske poslove;
 • obavlja poslove iz oblasti rada i zapošljavanja za potrebe Fonda;
 • obavlja poslove zaštite na radu i protivpožarne zaštite;
 • obavlja poslove informisanja osiguranika i korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
 • obavlja poslove interne revizije i kontrole;
 • vrši i druge poslove određene Zakonom, ovim statutom i drugim aktima Fonda.