КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА – др Младен Милић – Директор
СЕКТОР ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА – Радан Николић дипл. правник, помоћник директора
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – Зоран Јовић дипл. економиста – помоћник директора
СЕКТОР ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДОПРИНОСА, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И СИСТЕМСКУ ПОДРШКУ – Сања Рашевић дипл. правник – помоћник директора
СЕКТОР ЗА ЗАСТУПАЊЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ – Миладин Стјепановић дипл. правник – помоћник директора
СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – Велибор Максимовић дипл. инжењер – помоћник директора

 

Централна служба Фонда:

 • рјешава о правима из пензијског и инвалидског осигурања у другом степену примјеном домаћих прописа и међународних уговора о социјалном осигурању;
 • врши оцјену радне способности осигураника у првом и другом степену, врши ревизију налаза, оцјене и мишљења у првом и другом степену и утврђује друге основе за остваривање права за остваривање права по основу инвалидности;
 • заступа Фонд пред надлежним судовима по овлашћењу директора и предузима радње из области регресних поступака у другом степену;
 • врши ревизију првостепених рјешења о правима из пензијског и инвалидског осигурања;
 • припрема објашњења, упутства и инструкције за рад стручне службе Фонда у циљу обезбјеђивања јединствене примјене прописа из области пензијског и инвалидског осигурања, матичне евиденције, јавних набавки, заступања Фонда у судским и стечајним поступцима, те праћења и евидентирања прихода и расхода и имовине Фонда;
 • врши припрему приједлога буџетског захтјева;
 • врши унос финансијских трансакција у Систем управљања финансијским информацијама које се односе на Фонд;
 • координира рад филијала и врши надзор над њиховим радом у примјени прописа из пензијског и инвалидског осигурања, прописа из Закона о рачуноводству и ревизији и Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор Републике Српске;
 • води евиденције о измиреним обавезама по основу доприноса;
 • врши послове управљања системом менаџмента и процесима стандардизације;
 • води потребне евиденције о имовини Фонда;
 • прати и анализира кретање и развој пензијског и инвалидског осигурања и предлаже мјере за његово унапређивање;
 • обавља послове везане за информатичку обраду података;
 • обавља послове обраде пензија и других примања из пензијског и инвалидског осигурања и других трошкова везаних за послове Фонда;
 • обавља послове везане за примјену међународних споразума о социјалном осигурању и других споразума;
 • обавља нормативну делатност за Фонд;
 • обавља послове инвестиционог улагања;
 • врши набавке за потребе несметаног одвијања процеса рада;
 • обавља стручне и административно – техничке послове у Фонду;
 • обавља послове везане за статистичка и друга истраживања у области пензијског и инвалидског осигурања;
 • обавља књиговодствено – финансијске послове;
 • обавља послове из области рада и запошљавања за потребе Фонда;
 • обавља послове заштите на раду и противпожарне заштите;
 • обавља послове информисања осигураника и корисника права из пензијског и инвалидског осигурања;
 • обавља послове интерне ревизије и контроле;
 • врши и друге послове одређене Законом, овим статутом и другим актима Фонда.